Digitania

Obchodní podmínky

Základní obchodní podmínky pro „FloowiePaper“ společnosti Floowie International s.r.o., se sídlem: Brno, Trnitá, Mlýnská 326/13, PSČ: 602 00, Česká republika, identifikační číslo: 283 39 347, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62292, platné a účinné od 25.5.2018.

Pojmy používané v Základních obchodních podmínkách pro „FloowiePaper“:

  • Poskytovatel – Označuje společnost Floowie International s.r.o., se sídlem: Brno - Trnitá, Mlýnská 326/13, PSČ: 602 00, Česká republika, identifikační číslo: 283 39 347, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62292.
  • Portál – Označuje internetový portál poskytovatele www.floowie.com a zahrnuje i samostatné mobilní aplikace, které zřizují přístup k obsahu internetového portálu www.floowie.com, samostatné mobilní aplikace jsou především mobilní aplikace Floowie pro operační systém Android a operační systém iOS.

Čl. I. Preambule

1. Poskytovatel uzavírá se svými obchodními partnery - uživateli (dále též jen jako „uživatel“ nebo "vydavatel") smlouvy o užívání služby FloowiePublisher. Tyto Základní obchodní podmínky pro „FloowiePaper“ (dále označovány též jen jako „Podmínky“) jsou součástí obsahu každé písemné smlouvy o užívání služby FloowiePublisher uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem.

2. Pokud není uzavřena mezi poskytovatelem a uživatelem písemná smlouva o užívání služby FloowiePublisher, platí, že odsouhlasením těchto Podmínek uživatelem a zahájením využívání dále uvedeného elektronického zobrazovače FloowiePaper je uzavřena smlouva o užívání služby FloowiePublisher (dále jen jako „smlouva o užívání“) mezi poskytovatelem a uživatelem, jejíž obsah v plném rozsahu představuje text těchto Podmínek.

Čl. II. Předmět plnění

1. Poskytovatel je osobou, která je oprávněna vykonávat a poskytovat práva k produktu elektronický zobrazovač FloowiePaper, tento produkt představuje elektronický zobrazovač „Dat“ - zejména textů a obrázků.

2. Poskytovatel vykonává majetková autorská práva k FloowiePaperu minimálně v rozsahu, v jakém tímto poskytuje uživateli nevýhradní licenci k užití FloowiePaperu k účelu a způsobem sjednaným v těchto Podmínkách, a to na dobu určenou dle těchto Podmínek nebo v písemné smlouvě o užívání služby FloowiePublisher, pokud je mezi uživatelem a poskytovatelem uzavřena.

3. FloowiePaper umožňuje převést uživateli dle pokynů poskytovatele na odpovědnost uživatele vybraná Data do zvláštní elektronické podoby jejich nahráním do FloowiePaperu (takové převedení též jen jako „Upload“ či „Nahrání“), a tím vytvořit tzv. „Konkrétní Publikaci“. Nahrání Konkrétních Publikací a jejich další správu provádí uživatel v tzv. „administraci FloowiePaperu“, do níž mu je umožněn přístup dle Čl. III. těchto Podmínek. Po Nahrání Konkrétní Publikace může uživatel činit změny Konkrétní Publikace v rozsahu, jež FloowiePaper uživateli umožňuje, a to na odpovědnost uživatele.

4. FloowiePaper umožňuje seznamovat se s Konkrétními Publikacemi uživatele nebo jejich souborem tzv. Čtenářům (třetím osobám – uživatelům sítě Internet) Bezplatně nebo Za úplatu.

5. Požadovat úplatu po Čtenářích za seznámení se s Konkrétní Publikací uživatele nebo jejich souborem má právo pouze poskytovatel, nebo jím k tomuto stanovené třetí osoby, s čímž uživatel souhlasí. Poskytovatel takovou úplatu přijímá svým jménem a na svůj účet nebo ji přijímá k tomuto poskytovatelem stanovená třetí osoba. Poskytovatel je uživateli povinen platit Odměnu ve výši určené dle písemné smlouvy o umožnění užívání služby FloowiePublisher, pokud tato není uzavřena, tak za podmínek dle Čl. IV. těchto Podmínek.

a) Po Nahrání jednotlivé Konkrétní Publikace, s níž se mohou Čtenáři seznámit Za úplatu, musí uživatel vždy uvést své identifikační údaje s označením sebe jako subjektu, který provedl Nahrání, a dále i to, kdo je skutečným autorem (resp. všechny autory, je-li jich více) děl, které tvoří jakoukoliv součást Konkrétní Publikace, a uvést i veškeré další údaje, které zákon stanovuje jako povinné při činnosti mající charakter činnosti uvedené v těchto Podmínkách a dále smlouvách o užívání, a to zejména Nahrání Konkrétní Publikace, a to vše dle pravdy.

b) Uživatel není oprávněn zamezit či omezit Čtenářům možnost seznamovat se s Konkrétní Publikací po jejím Nahrání. Po Nahrání Konkrétní Publikace může uživatel provádět úpravy již Nahrané Konkrétní Publikace, ovšem pouze tehdy když taková úprava neznamená změnu Konkrétní Publikace takovou měrou, že by došlo k přetvoření Konkrétní Publikace tak, že by byla Konkrétní Publikace jakkoliv degradována (např. zúžen základní obsah), či byla dokonce natolik změněna, že by byla fakticky vytvořena jiná Konkrétní Publikace. Uživatel se zavazuje, že již Nahrané Konkrétní Publikace nebude odstraňovat. V nezbytných případech (např. opravy závažné tiskové chyby) je oprávněn prostřednictvím poskytovatele obsah zaměnit za opravený.

c) Uživatel může část Konkrétní Publikace Za úplatu Čtenářům zpřístupnit i Bezplatně, takováto část Konkrétní Publikace je dále označovaná jako „Základní náhled“ a může představovat vždy pouze zkrácený obsah resp. výběr z vlastní Konkrétní Publikace Za úplatu. Uživatel tímto opravňuje poskytovatele, aby Čtenářům umožnil seznamovat se Základním náhledem Konkrétní Publikace Za úplatu Bezplatně.

d) Uživatel může umožnit seznámit se s celou Konkrétní Publikací Za úplatu Čtenářům v rámci možností FloowiePaperu, které má k dispozici v administraci FloowiePaperu, zdarma a za toto přijímat platbu svým jménem a na svůj účet.

6. Konkrétní Publikace uživatele jsou umístěny na portále nebo na internetových stránkách třetích osob pomocí vloženého odkazu uživatelem nebo Čtenáři na portál, nebo do internetových stránek vloženého okna. Uživatel s tímto výslovně souhlasí.

7. Poskytovatel umožňuje uživateli využívat všechny funkce nabízené v rámci FloowiePaperu na odpovědnost uživatele. Poskytovatel má právo kdykoliv provádět tzv. „Updaty“ (rozšiřovat, doplňovat a upravovat funkce zobrazovače FloowiePaperu (formou například prolinků - lišt a prostorů obsahujících různé funkční zkratky či informace pro třetí osoby užívající či využívající FloowiePaper či jiné informace pro ně, a to i přímo vložené mezi strany Konkrétních Publikací uživatele) s ohledem na postup v technologiích a technice s tím, že uživatel bude moci využívat updaty jemu zpřístupněné poskytovatelem ZDARMA!

8. Uživatel nesmí Nahrávat Konkrétní Publikace a Data třetích osob za úplatu (plnění, jež třetí osoby za toto poskytnou uživateli). Pokud takto uživatel učiní, nebo má poskytovatel podezření, že takto uživatel činí, pak má poskytovatel právo pozastavit nebo zablokovat využívání FloowiePaperu uživateli a všech služeb s ním souvisejících. Poskytovatel nemá povinnost nahradit uživateli jakoukoli škodu, ušlý zisk a jinou újmu, které uživateli tímto pozastavením nebo zablokováním vznikli.

9. Uživatel si Nahrání Konkrétních Publikací (včetně všech nastavení, které FloowiePaper umožňuje) činí sám, na své náklady, s tím, že může za úplatu, která musí být mezi poskytovatelem a uživatelem dopředu samostatně dohodnuta, získat i pomoc ze strany poskytovatele, pokud se na tom poskytovatel a uživatel dohodnou s ohledem zejména na volné kapacity poskytovatele.

10. Nahráním jakékoli Konkrétní Publikace uživatelem nesmí dojít k porušení žádných práv třetích osob, za což plně odpovídá a má povinnost zajistit a kontrolovat uživatel, a pokud porušením této povinnosti vznikne poskytovateli škoda či jiná újma, je ji povinen uživatel poskytovateli nahradit v plné výši, tímto není dotčeno právo poskytovatele na náhradu ušlého zisku. Uživatel takto odpovídá i za jakékoli úpravy Konkrétní Publikace, které provede ve FloowiePaperu po Nahrání Konkrétní Publikace.

11. Poskytovatel umožňuje uživateli na portálu prodej „Zboží“ (tištěných publikací uživatele, jež mají nikoli elektronickou podobu Konkrétních Publikací, ale podobu fyzickou/materiální/ a jejichž název je shodný s názvy Nahraných Konkrétních Publikací) třetím osobám.

a) Zboží je na portálu nabízeno třetím osobám za tzv. „Kupní cenu“ kterou za Zboží jsou povinny třetí osoby zaplatit poskytovateli. Kupní cenu si stanovuje uživatel v administraci FloowiePaperu dle pokynů poskytovatele, poskytovatel je oprávněn Kupní cenu zaokrouhlit.

b) Uživatel opravňuje poskytovatele, aby platby třetích osob za zboží přijímal na účet svůj nebo třetích osob jím k tomuto stanovených. Uživatel se zavazuje dodávat na své náklady třetím osobám Zboží, pokud toto vydatel neučiní, odpovídá poskytovateli za škodu, ušlý zisk a jiné újmy, jež mu vznikly. Povinnost uživatele zaslat Zboží třetí osobě vzniká na základě informace odeslané poskytovatelem na e-mail uživatele, který uživatel uvede v administraci FloowiePaperu dle pokynů poskytovatele.

12. Poskytovatel si vyhrazuje právo na jakékoliv změny v těchto Podmínkách, kdykoliv a bez předcházejícího upozornění uživatele. Změny Podmínek jsou účinné jejich uveřejněním na portálu a uživateli zobrazeny k seznámení se s nimi při prvním přihlášení do administrace FloowiePaperu od jejich uveřejnění a uživatel je povinen potvrdit, že se s nimi seznámil, pokud toto uživatel neučiní, znepřístupní se mu administrace FloowiePaperu. Jestliže do 15 dnů po uveřejnění změn Podmínek uživatel nesdělí poskytovateli písemnou zprávou svůj nesouhlas se změnou Podmínek, platí, že uživatel se všemi provedenými změnami Podmínek souhlasí a tyto se vztahují na jeho vztah s poskytovatelem.

Čl. III. Uživatelský účet, Uživatelské jméno, HESLO

1. Proto, aby uživatel mohl zahájit užívání služby FloowiePublisher, bude poskytovatelem uživateli oznámeno a přiděleno jeho jedinečné Uživatelské jméno a jedinečné Heslo pro přístup do administrace FloowiePaperu přes internetový odkaz www.floowie.com/cs, za jejichž ztrátu či zneužití odpovídá výlučně uživatel. S přidělením Uživatelského jména a Hesla zároveň dojde ze strany poskytovatele k vytvoření tzv. „Uživatelského účtu“ uživatele, tedy základního místa, v rámci kterého se budou Nahrávat, evidovat a spravovat všechny Konkrétní Publikace uživatele, a s nimi související činnost. Postup vytváření takových Publikací na Uživatelském účtu uživatele je důkladně popsán a vysvětlen v manuálech, které jsou veřejně zpřístupněny uživatelům po přístupu do administrace FloowiePaperu na portálu. Při prvním přístupu uživatele do administrace FloowiePaperu se uživateli vždy zobrazuje k odsouhlasení znění těchto Podmínek, v případě, že s nimi uživatel nesouhlasí, vyzývá jej poskytovatel k okamžitému ukončení využívání portálu a veškerých služeb poskytovatele.

2. Oznámení o přidělení Uživatelského jména a Hesla proběhne obvykle jeho zasláním na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem. Oznámení proběhne obvykle nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o užívání. Pokud by k takovému odeslání (či oznámení jiným způsobem) nedošlo, má povinnost o tomto uživatel informovat písemně poskytovatele, který musí vykonat nápravu (odeslat Uživatelské jméno a Heslo uživateli). Pokud uživatel již obdržel Uživatelské jméno a Heslo na základě jiné smlouvy uzavřené s poskytovatelem v minulosti, poskytovatel mu je již není povinen přidělovat.

Čl. IV. Cena a platební podmínky

1. Cena za předmět plnění je stanovena v písemných smlouvách o užívání služby FloowiePublisher, jak je uvedeno v Čl. I. odst. 1). Cena za předmět plnění uživateli, který užívá službu FloowiePublisher dle Čl. I. odst. 2) bez písemné smlouvy o užívání služby FloowiePublisher je stanovena takto:

a) Za Nahrání každé jednotlivé Konkrétní Publikace je uživatel povinen zaplatit poskytovateli 2.890,-Kč bez daně z přidané hodnoty (dále též jen jako „DPH“), a to do 14 dnů ode dne, kdy byla jednotlivá Konkrétní Publikace Nahrána. Uživatel a poskytovatel se mohou dohodnout na odlišných cenových a platebních podmínkách písemně a to zejména formou potvrzené závazné objednávky. Nevyužití služby FloowiePublisher a jakýchkoli služeb s ní souvisejících uživatelem nemá vliv na výši ceny služby FloowiePublisher.

2. Ve vztahu k jakékoliv úplatě, kterou má hradit uživatel poskytovateli dle těchto Podmínek, platí, že je uvedena bez daně z přidané hodnoty (DPH), kdy příslušná výše DPH dle platných předpisů bude k jakékoli úplatě vždy rovněž připočtena a musí být zaplacena ze strany uživatele poskytovateli.

3. Poskytovatel uživateli poskytuje na každou jednu Nahranou Konkrétní Publikaci uživatele tzv. Měsíční Traffic ve výši 20 GB.

a) Měsíční Traffic představuje množství dat (informací), které eviduje poskytovatel jako data (informace), která v souvislosti s Konkrétní Publikací uživatele „protekly“ v kalendářním měsíci. Pokud uživatel překročí Měsíční Traffic, má povinnost uhradit poskytovateli za každý 1GB dat, překračující výše uvedených 20 GB, 26,- Kč bez DPH.

b) O dosažení, resp. o překročení Měsíčního Trafficu, bude uživatel informován a bude mu zaslána zálohová faktura poskytovatelem. Uživatel má povinnost platbu za překročení Měsíčního Trafficu uhradit do 10 dnů od doručení takové faktury, nejpozději vždy do 15. dne kalendářního měsíce následující po kalendářním měsíci, ve kterém k takovému překročení maximálního měsíčního Trafficu došlo.

c) Poskytovatel má právo požadovat úhradu přiměřené zálohy na překročený Měsíční Traffic.

4. V případě, že uživatel nezaplatí jakoukoli platbu dle tohoto Článku ve splatnosti, může být poskytovatelem znemožněno využívání FloowiePaperu uživatelem, a to až do okamžiku, kdy mu bude ze strany uživatele provedeno uhrazení takové platby. V případě prodlení s úhradou jakékoliv sjednané ceny či jakékoliv jiné platby dle těchto Podmínek je uživatel povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z neuhrazené části jakékoli platby za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná v den vzniku nároku na ni a nedotýká se nároku na náhradu škody.

5. Pokud není dohodnuto jinak, platí, že jakoukoliv platbu má povinnost zaplatit uživatel poskytovateli nejpozději do 14 dnů od vystavení daňového dokladu – faktury na takové plnění či jiné obdobné výzvy k zaplacení. Uživatel souhlasí se zaslání daňového dokladu elektronicky.

6. Poskytovatel je povinen platit uživateli tzv. „Odměnu“ za to, že poskytovatel je uživatelem oprávněn umožnit způsobem sjednaným v těchto Podmínkách Čtenářům seznamovat se na portálu poskytovatele s Konkrétními Publikacemi Za úplatu nebo jejich souborem Nahranými uživatelem dle Čl. II. odst. 5) těchto Podmínek. Výše Odměny, která náleží uživateli, je odvozena od Ceny Konkrétní Publikace nebo jejich souboru (úplaty, jež platí poskytovateli Čtenář dle Čl. II. odst. 5) těchto Podmínek) a faktického počtu Čtenářů, kterým na základě jejich dohody s poskytovatelem bylo umožněno se seznámit s danou Konkrétní Publikací nebo jejich souborem, za kterou se taková Odměna stanovuje. Poskytovatel se zavazuje platit uživateli Odměnu v procentuální výši 65% (slovy: šedesát pět procent) z Ceny Konkrétní Publikace nebo jejich souboru bez DPH stanovenou za podmínek dále uvedených.

a) Cenu Konkrétní Publikace nebo jejich souboru si stanovuje uživatel dle své vůle v administraci FloowiePaperu. Cenu Konkrétní Publikace nebo jejich souboru si může uživatel v čase měnit dle své vůle. Poskytovatel je oprávněn Cenu Konkrétní Publikace zaokrouhlit.

b) Platební podmínky Odměny uživatele jsou stanoveny v Podmínkách v Čl. V. odst. 1) a 3) Podmínek.

7. Poskytovatel se zavazuje z Kupní ceny Zboží dle Čl. II. odst. 11) těchto Podmínek, jež byla třetími osobami zaplacena poskytovateli, zaplatit uživateli „Provizi“, jejíž výše je odvozena od Kupní ceny Zboží a faktického počtu třetích osob, které si toto Zboží zakoupili na portálu poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje platit uživateli Provizi v procentuální výši: 75% (slovy: sedmdesát pět procent) z Kupní ceny Zboží bez DPH a za platebních podmínek uvedených v Čl. V. odst. 2) a 3) Podmínek.

Čl. V. Platební podmínky odměny uživatele a provize uživatele

1. Nárok na to, aby jednotlivá Odměna byla hrazena uživateli ze strany poskytovatele, vzniká uživateli okamžikem, kdy poskytovatel, či jím k tomuto oprávněná třetí osoba, přijal od Čtenáře úplatu za seznámení se s Konkrétní Publikací, či jejich souborem, a zároveň kdy umožní Čtenáři seznámit se s Konkrétní Publikací, či jejich souborem Za úplatu v plném rozsahu. Odměna je splatnou, jak je sjednáno dále. Odměnu (součet jednotlivých odměn, na které vznikl uživateli nárok dle výše uvedeného) má povinnost poskytovatel hradit poté, co uživatel učiní následující dle odst. 3) tohoto článku, těchto Podmínek.

2. Nárok na to, aby jednotlivá Provize byla hrazena uživateli ze strany poskytovatele, vzniká uživateli okamžikem, kdy poskytovatel, či jím k tomuto oprávněná třetí osoba, přijme Kupní Cenu třetí osoby za Zboží uživatele, o tomto je povinen poskytovatel informovat uživatele nejpozději do 5 dní emailem zaslaným na emailovou adresu, kterou uživatel uvedl v administraci FloowiePaperu. Provize, na které vznikl uživateli nárok dle výše uvedeného, se stává splatnou poté, co uživatel učiní následující dle odst. 3) tohoto článku, těchto Podmínek.

3. Uživatel učiní přes portál v administraci FloowiePaperu výzvu (po přihlášení pod svým Uživatelským jménem a HESLEM), aby projevil svou vůli, že chce vyplatit částky – aktuální výši součtu jednotlivých Provizí a Odměn, na které mu vznikl nárok. Uživatel doručí poskytovateli daňový doklad (fakturu) vyúčtovávající součet Provizí a Odměn, která bude v souladu s těmito Podmínkami a písemnou smlouvou o umožnění užívání služby FloowiePublisher, pokud je taková mezi uživatelem a poskytovatelem uzavřena. Příslušnou řádně vyúčtovanou částku Odměn a Provizí má povinnost poskytovatel uhradit uživateli nejpozději do 14 dnů ode dne doručení takové daňového dokladu – faktury, a to na bankovní účet uživatele, který bude uveden na takové faktuře. Uživatel bude provádět takovéto vyúčtování v intervalech dle své volné úvahy, ne však dříve, než součet jednotlivých Odměn a Provizí, na které mu vznikl nárok, bude činit ve svém součtu částku minimálně 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), nebo než uplyne doba jednoho roku od poslední fakturace Odměny a Provize. Uživatel může provést vyúčtování Odměny a Provize dříve než za výše uvedených podmínek z důvodů provedení účetní závěrky. Daňový doklad – faktura vyúčtovávající Odměnu a Provizi uživatele musí obsahovat řádně všechny údaje stanovené zákonem, zejména ty, které stanovuje zákon o dani z přidané hodnoty (dále jen jako „DPH“), jinak nebude povinen poskytovatel uhradit vyúčtovanou částku až do doby, kdy takový doklad bude splňovat všechny takové náležitosti a kdy uplyne 14 dnů od jeho doručení poskytovateli. Za datum zdanitelného plnění je považován den, kdy je vystavena faktura vyúčtovávající zdanitelné plnění. Pokud uživatel výzvu na portálu neučiní, není povinen poskytovatel zaplatit uživatelem vystavenou fakturu.

Čl. VI. Doba poskytování předmětného plnění

1. Pokud se poskytovatel s uživatelem nedohodnou jinak, platí, že smlouva o užívání je uzavírána na dobu neurčitou s tím, že výpovědní doba činí 90 dnů ode dne, kdy bude písemná výpověď této smlouvy o užívání doručena druhé straně.

a) Poskytovatel má právo vypovědět tuto smlouvu o užívání i v 10 denní výpovědní lhůtě, která počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, kdy byla taková výpověď doručena uživateli, a to tehdy když uživatel jakkoliv poruší svým jednáním ustanovení Podmínek a neprovede úplnou nápravu ani po poskytnutí přiměřené dodatečné lhůty k nápravě.

b) Ukončením této smlouvy o užívání za podmínek v těchto Podmínkách sjednaných pak vždy znamená, že dochází k ukončení poskytování služby FloowiePublisher a tedy i ukončení práva užívat FloowiePaper ze strany uživatele, které bylo založeno na základě této smlouvy o užívání či v návaznosti na ni a i ukončení poskytování jakékoliv jiné služby poskytované dle těchto Podmínek.

c) Uživatel souhlasí s tím, že v případě ukončení smluvního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem budou Nahrané Konkrétní Publikace před ukončením smluvního vztahu ponechány na portálu, ale nebudou již nabízeny Za úplatu Čtenářům, zůstanou však vždy přístupné těm, kdo měli právo seznamovat se s nimi v době účinnosti této smlouvy o užívání. Pokud uživatel nabízel v rámci služby FloowiePublisher Čtenářům soubor Konkrétních Publikací, které uživatel teprve Nahraje, je uživatel povinen umožnit poskytovateli Nahrát takové Konkrétní Publikace a zpřístupnit je Čtenářům, kteří za takový soubor Konkrétních Publikací zaplatili úplatu poskytovateli. Jestliže uživatel výše uvedené poruší, je povinen nahradit poskytovateli jakoukoli škodu, ušlý zisk a jinou újmu, jenž mu vznikne.

d) V jiných než výše uvedených výpovědních lhůtách může poskytovatel nebo uživatel tento smluvní vztah vypovědět jen, když tak výslovně stanoví tyto Podmínky nebo písemná smlouva o užívání služby FloowiePublisher.

2. V případě, že uživatel Nahrává Konkrétní Publikace, jež se svým obsahem shodují s periodickým tiskem uživatele ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., který uživatel vydává svým jménem, je uživatel povinen takové Konkrétní Publikace, Nahrát nejpozději v den, kdy vyšlo dané vydání takového periodického tisku. Jestliže uživatel tuto povinnost poruší, má právo poskytovatel účtovat uživateli náklady spojené s nedodáním jednotlivých Konkrétních Publikací Čtenářům. Uživatel nemá povinnost Nahrát takové Konkrétní Publikace, které se shodují svým obsahem s vydáními periodického tisku, které uživatel vydal před uzavřením smlouvy o užívání.

3. Právo využívat FloowiePaper uživatelem je ve vztahu ke každé jednotlivé Nahrané Konkrétní Publikaci omezeno na dobu, jejímž uplynutím skončí platnost jednotlivé Konkrétní Publikace.

a) Doba určená pro platnost jednotlivé Konkrétní Publikace je stanovena u každé jednotlivé Konkrétní Publikace na 730 dní ode dne Nahrání takové Konkrétní Publikace.

b) Po uplynutí 730 dní ode dne Nahrání Konkrétní Publikace ztrácí uživatel právo jakkoliv FloowiePaper pro jednotlivou Konkrétní Publikaci využívat s tím, že po dohodě s poskytovatelem a provedení úhrady tzv. archivného ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých) však může být takové právo uživatele ve vztahu k platnosti jednotlivé Konkrétní Publikaci prodlouženo o dalších 730 dní, a to vše výlučně dle nabídky poskytovatele nebo po individuální dohodě mezi poskytovatelem a uživatelem.

Čl. VIII. Některá další práva a povinnosti

1. Uživatel je plně odpovědný za obsahovou stránku jakýchkoliv Dat, která Nahraje do FloowiePaperu, a rovněž za obchodní dopad těchto Dat na uživatele a zprošťuje poskytovatele veškerých nároků jakékoliv povahy uplatňovaných třetími stranami v souvislosti s takovými Daty, a to zejména nároků uplatňovaných ve spojení s ustanoveními o nekalé soutěži, autorském právu či jiných právních norem (tiskový zákon, zákon o neperiodických publikacích a podobně). Uživatel a poskytovatel se výslovně dohodli, že uživatel se výslovně vzdává jakýchkoli případných nároků vůči poskytovateli vzniklých v souvislosti s nahráním Dat do FloowiePaperu. Uživatel je také, i s ohledem na charakter poskytovaného plnění a určení všeho takto poskytovaného, osobou odpovědnou za plnění všech povinností, které v souvislosti s vlastním využitím funkcí FloowiePaperu vznikají vůči třetím osobám a vůči orgánům státní správy či jiným subjektům (různé autorské svazy a podobně). Uživatel se zavazuje vždy zcela a řádně se třetími subjekty vypořádat jejich práva plynoucí z případného autorství Dat Nahrávaných do FloowiePaperu a jejich případného následného šíření (zveřejňování, resp. zpřístupnění třetím osobám) za pomocí funkcí FloowiePaperu či jakákoliv jiná práva třetích osob, která má třetí osoba k Datům vkládaným uživatelem do FloowiePaperu či práva jakkoliv s takovými Daty či jejich šířením (zveřejňováním, resp. zpřístupněním třetím osobám) souvisejícími. V případě, kdy třetí osoba jakkoliv neoprávněně získá přístup k datům Nahraným do FloowiePaperu (např. formou tzv. hackerství), je tato osoba odpovědná uživateli za případné problémy a škody v důsledku toho uživateli a třetím osobám vzniklé a za takové problémy a škody rozhodně neodpovídá poskytovatel. Uživatel má také povinnost zcela jednoznačně identifikovat svoji osobu na jakýchkoliv internetových stránkách, na kterých bude jakkoliv využívat jakékoliv funkce FloowiePaperu, resp. nechávat využívat, a to způsobem, který určují účinné právní normy, včetně uvedení případných dalších údajů a upozornění, které právní normy účinné k okamžiku Nahrání požadují, jinak minimálně tak, že uvede v případě, že uživatel je právnická osoba: svůj název (firmu), své identifikační číslo, své sídlo. V případě, že uživatel je fyzická osoba, uvede: své jméno a příjmení a své bydliště (trvalý pobyt).

2. V případě, že v důsledku porušení jakékoliv povinnosti stanovené výše uživateli, bude ze strany třetího subjektu uplatněn vůči poskytovateli oprávněně jakýkoliv nárok, zavazuje se uživatel neprodleně splnit veškeré nároky vůči těmto třetím subjektům včetně všech práv a povinností s těmito nároky spojenými a pokud bude nucen takové nároky uspokojit poskytovatel, tak plnou výši takových uspokojených nároků uhradit poskytovateli, a to bez zbytečného odkladu po výzvě poskytovatele uživateli učiněnou. Porušení jakékoliv povinnosti dle tohoto článku ze strany uživatele se považuje za podstatné porušení smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a zakládá právo poskytovatele od smlouvy o užívání bez dalšího odstoupit, případně ukončit poskytování jakéhokoliv plnění dle těchto Podmínek.

3. Uživatel odpovídá za bezpečnost jakýchkoliv svých údajů a hesel, které užívá pro přístup své osoby do administrace FloowiePaperu, resp. jakékoliv služby poskytované poskytovatelem uživateli, a rovněž za bezpečnost a ochranu svých Dat Nahraných uživatelem do FloowiePaperu, a má povinnost vyvinout maximální úsilí, aby se k takovým údajům, heslům či Datům nedostal či s nimi jakkoliv nedovoleně nakládal kdokoliv nepovolaný. V případě jakéhokoliv podezření, že mohlo dojít k úniku takových údajů, hesel či Dat, nebo k jejich ztrátě, či že dojde k tomu, že je uživatel zapomene, má uživatel povinnost okamžitě takovou skutečnost nahlásit poskytovateli a takové údaje a hesla změnit a pokud jde o údaje či hesla, která přiděluje uživateli poskytovatel, písemně poskytovatele požádat o přidělení nových hesel. Jakékoliv problémy způsobené v návaznosti na únik takových údajů či hesel, či na jejich ztrátu či zapomnění jdou k tíži uživatele, nemají vliv na cenu za jakoukoliv službu poskytovanou poskytovatelem uživateli a poskytovatel za následky (včetně případných škod v důsledku toho komukoliv vzniklých) odpovídá jen v případě, kdy by k takovým následkům došlo v důsledku zavinění poskytovatele.

4. Poskytovatel má právo v případě, kdy jakýkoliv státní orgán, soud, rozhodce, rozhodčí soud či jiný subjekt či orgán, jehož rozhodnutím, či názorem je poskytovatel vázán či dotčen (takové instituce dále jen jako „Donucující orgány“), rozhodne o tom, že čímkoliv, co představuje obsah Konkrétní Publikace uživatele, či že čímkoliv, co jakkoliv s ní souvisí (zejména v rozsahu služeb, které jsou uživateli poskytovány dle smluv o užívání), je jakkoliv porušen jakýkoliv zákon či jiná právní norma, okamžitě provést jakékoliv úkony, které zablokují možnost uživatele či jakéhokoliv jiného subjektu užívat jednu či více či i všechny funkce FloowiePaperu a služby dle smluv o užívání. Poskytovatel má zejména právo znepřístupnit v rámci prostředí označeného jako „Internet“ (zablokovat) jakékoliv Konkrétní Publikace, to vše až do okamžiku jednoznačného vyjasnění a vyřešení důvodu (zejména formou odstranění takového důvodu či vyloučení jakýchkoliv škodlivých následků vzniklých v důsledku provedení odblokování), který k takovému kroku ze strany poskytovatele vedl, a nepochybnému vyloučení toho, že opětovným odblokováním bude porušován zákon či jakýkoliv jiný právní předpis. Shodná práva, výše uvedená, má poskytovatel i v případě, kdy donucující orgány zahájí jakékoliv řízení, které souvisí s využíváním FloowiePaperu uživatelem, či kdy poskytovatel dospěje k závěru, že čímkoliv, co je obsahem Konkrétní Publikace, či čímkoliv, co s ní jakkoliv souvisí (zejména v rozsahu služeb, které jsou uživateli poskytovány dle smluv o užívání), je jakkoliv porušen jakýkoliv zákon či jiná právní norma či je porušena povinnost uživatele stanovená dle těchto Podmínek, nebo smlouvy o užívání, či kdy uživatel je v prodlení s úhradou jakékoli platby sjednané mezi uživatelem a poskytovatelem, s tím, že takové případné ukončení poskytování služby nemá vliv na výši úplaty za poskytování služby případně sjednané mezi uživatelem a poskytovatelem.

5. Uživatel souhlasí se zpracováním, shromažďováním a uchováním osobních údajů společností Floowie International s.r.o., se sídlem: Brno - Trnitá, Mlýnská 326/13, PSČ: 602 00, Česká republika, identifikační číslo: 283 39 347, které byly poskytovateli sděleny v rozsahu nezbytně nutném pro účely smluvního vztahu dle těchto Podmínek, a to po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem. Uživatel se zavazuje oznámit poskytovateli bez zbytečného odkladu veškeré změny v jakýchkoliv údajích, které byly poskytovateli poskytnuty. Poskytnutí osobních údajů uživatelem je dobrovolné. Osobní údaje uživatele, které uživatel poskytl poskytovateli, jsou zpracovány za účelem fakturace, správy uživatelského účtu a zasílání obchodních či marketingových sdělení včetně šíření obchodních sdělení v rámci elektronické komunikace (nabízení obchodu a služeb) a uživatel s tímto souhlasí. Správcem osobních údajů a jejich zpracovatelem je poskytovatel. Poskytovatel je dále oprávněn zpracováním osobních údajů uživatele, které probíhá automatizovaným či manuálním způsobem, pověřit třetí osobu. Ochrana osobních údajů se řídí platnou legislativou dotčeného státu. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva uvedená v ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. Uživatel na svém uživatelském účtu může zobrazit své údaje veřejně na portálu, a to na svou odpovědnost.

6. Uživatel a poskytovatel si výslovně sjednávají, že práva nabývaná k FloowiePaperu dle těchto Podmínek spočívají jen v právu využívat funkcí FloowiePaperu pro Nahrání Dat do FloowiePaperu a využití následných funkcí FloowiePaperu, které má po Nahrání Dat uživatel.

7. Všechny nabídky činěné ze strany poskytovatele ve vztahu k FloowiePaperu (včetně různých uvádění a popisů poskytovaných služeb a plnění poskytovaných ze strany poskytovatele, byť i s jejich cenami, činěných v rámci různých katalogů poskytovatele či na stránkách poskytovatele, jeho reklamních dokumentech), které nejsou výslovně označeny jako “závazná nabídka společnosti Floowie International s.r.o.“, nebo pokud nejde přímo o tyto Podmínky, nejsou vůči poskytovateli závazné, a nemají charakter návrhu na uzavření jakékoliv smlouvy (oferty).

8. Uživatel nesmí jakkoliv reprodukovat či jakkoliv upravovat softwarové nastavení a program FloowiePaper či cokoliv jiného, co mu je na základě smlouvy o užívání, resp. těchto Podmínek, zpřístupněno k užívání. Uživatel také rozhodně nesmí odstraňovat či jakkoliv měnit jakékoliv označení čehokoliv, co mu je zpřístupněno k užívání dle smlouvy o užívání, resp. těchto Podmínek, zejména jakýchkoliv copyrightů (např. registrovaných ochranných známek označených symbolem ® či děl označených symbolem © či obdobných značek).

9. Poskytovatel a uživatel se výslovně dohodli, že poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé uživateli kvůli chybám v přenosu jakýchkoliv dat, špatným funkcím či nedostatku jakýchkoliv zařízení, s výjimkou toho, že k takovému došlo úmyslným jednáním či hrubou nedbalostí poskytovatele a že taková skutečnost byla poskytovateli písemně oznámena bez zbytečného odkladu po okamžiku, kdy mohla být zjištěna uživatelem při náležité péči.

10. Poskytovatel může (nemusí) Nahranou Konkrétní Publikaci uživatele zařadit dle svého uvážení (uvážení poskytovatele) do seznamu kategorií Konkrétních Publikací zobrazených na portále pro prezentaci takové Konkrétní Publikace. Poskytovatel také může, pokud k takovému zařazení do seznamu kategorií přistoupil, takové zařazení kdykoliv zrušit, vše dle svého rozhodnutí a vůle.

11. Písemná ujednání mezi stranami mohou stanovit odlišný způsob řešení některých dílčích ujednání Podmínek s tím, že se toto nedotýká platnosti ostatních ustanovení Podmínek. Poskytovatel si vyhrazuje právo na jakékoliv změny v těchto Podmínkách, kdykoliv a bez předcházejícího upozornění uživatele. Změny Podmínek jsou účinné jejich uveřejněním na portálu. Jestliže do 15 dnů po uveřejnění změn Podmínek uživatel nesdělí poskytovateli písemnou zprávou svůj nesouhlas se změnou Podmínek, platí, že uživatel se všemi provedenými změnami Podmínek souhlasí a tyto se vztahují na jeho vztah s poskytovatelem.

12. Uživatel nesmí rozesílat prostřednictvím portálu nevyžádaná obchodní sdělení.

13. Pokud uživatel poruší jakékoli ustanovení těchto Podmínek, odpovídá poskytovateli za škodu v plné výši a za ušlý zisk a jinou újmu.

Čl. IX. Podmínky reklamace služby

1. Jakékoliv výhrady k poskytované službě je nutné bez zbytečného odkladu sdělit poskytovateli. Jinak platí ustanovení občanského a obchodního zákoníku.

Čl. X. Ochrana informací

1. Smluvní strany se zaručují nešířit informace získané při vzájemné spolupráci, které by mohly poškodit druhou stranu. Veškeré informace, které si strany poskytly při jednání o využívání FloowiePaperu dle těchto Podmínek a v souvislosti jakoukoli smlouvou o užívání, označují strany jako důvěrné ve smyslu § 271 zákona č. 513/1991 Sb.

Čl. XI. Služba FloowieDistribution

1. Uživatel může využívat službu FloowieDistribution, která mu je zpřístupněna u jeho uživatelského účtu, a to poté, co o záměru využívat tuto službu informuje poskytovatele na e-mail info-cz@floowie.com. Poskytovatel není povinen umožnit uživateli využívat službu FloowieDistribution.

2. Služba FloowieDistribution umožňuje uživateli pomocí tzv. „embed library“ zobrazit na internetových stránkách uživatele uživatelem vybrané Konkrétní publikace z portálu poskytovatele. Pokud dojde prostřednictvím takové embed library k zpřístupnění Konkrétních Publikací nebo jejich souboru třetí osobou, uživateli je na jeho uživatelský účet na portálu přičtena částka odpovídající vždy % úplaty/ceny (dále též jen jako „podíl z prodeje“), které stojí daná Konkrétní publikace, nebo jejich soubor, a kterážto je zobrazena uživateli při vkládání embed library u každé vkládané publikace z portálu poskytovatele, nejvýše však 15% podílu z prodeje. Pokud dojde prostřednictvím takové embed library k objednávce k zasílání tištěného předplatného třetí osobou, uživateli je na jeho uživatelský účet na portálu přičtena částka odpovídající vždy 5% podílu z prodeje, které stojí daná objednávka k zasílání tištěného předplatného.

3. % podílu z prodeje jsou uživateli zobrazovány na jeho uživatelském účtu v měně uživatele společně s Odměnami a Provizemi. Pro vyplacení podílu z prodeje uživatel učiní přes portál výzvu (po přihlášení pod svým Uživatelským jménem a HESLEM), aby projevil svou vůli, že chce vyplatit tyto podíly z prodeje, na který mu vznikl nárok. Uživatel doručí poskytovateli daňový doklad (fakturu), který bude v souladu s těmito Podmínkami. Příslušnou řádně doručenou fakturu, odpovídající částce včetně DPH (výši Bodů) zobrazené u uživatelského účtu uživatele, má povinnost poskytovatel uhradit uživateli nejpozději do 15 dnů ode dne doručení takového daňového dokladu – faktury, a to na bankovní účet uživatele, který bude uveden na takové faktuře. Uživatel bude provádět takovouto fakturaci v intervalech dle své volné úvahy, ne však dříve, než součet podílu z prodeje, Odměn a Provizí na jeho uživatelském účtu, na které mu vznikl nárok, bude činit ve svém součtu částku minimálně 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), nebo než uplyne doba jednoho roku od poslední fakturace. Uživatel může provést fakturaci dříve než za výše uvedených podmínek z důvodů provedení účetní závěrky. Daňový doklad – faktura uživatele musí obsahovat řádně všechny údaje, které stanovuje zákon o dani z přidané hodnoty v jeho pro takový doklad účinném znění, jinak nebude povinen poskytovatel uhradit vyúčtovanou částku až do doby, kdy takový doklad bude splňovat všechny takové náležitosti a kdy uplyne 15 dnů od jeho doručení poskytovateli. Za datum zdanitelného plnění je považován den, kdy je vystavena faktura vyúčtovávající zdanitelné plnění. Pokud uživatel výzvu na portálu neučiní, není povinen poskytovatel zaplatit uživatelem vystavenou fakturu.

Čl. XII. Platnost a účinnost

1. Pokud by některé ustanovení těchto Podmínek bylo shledáno neplatným či neúčinným, nemá tato skutečnost vliv na ostatní ustanovení, které zůstávají v platnosti a účinnosti.

2. Platnost a účinnost těchto Podmínek nastává okamžikem, kdy tyto Podmínky odsouhlasil uživatel, k tomu primárně dochází podpisem písemné smlouvy o užívání služby FloowiePublisher nebo odsouhlasením při prvním vstupu do administrace FloowiePaperu uživatelem. Poskytovatel tyto Podmínky zpracoval pro své vztahy od 11.9.2013. Tyto Podmínky nahrazují ZÁKLADNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO „FloowiePaper“ ze dne 28.2.2011.

3. Pokud je mezi poskytovatelem a uživatelem uzavřena písemná smlouva o užívání služby FloowiePublisher platí, že pokud její ustanovení a ustanovení těchto Podmínek budou jakkoliv v rozporu, tak z hlediska přednosti platí, že odchylná ustanovení písemné smlouvy o užívání služby FloowiePublisher, mají pro určení práv a povinností poskytovatele a uživatele přednost před ustanoveními těchto Podmínek.

4. Veškeré vztahy založené či se řídící ustanoveními těchto Podmínek se řídí právní úpravou účinnou v České republice. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou projednávány a rozhodovány u obecných soudů České Republiky místně příslušných dle sídla poskytovatele.

V Brně dne 24.8.2018.
Floowie International s.r.o.