Digitania

Zásady ochrany osobních údajů

Obchodní korporace Floowie International s.r.o., se sídlem: Brno - Trnitá, Mlýnská 326/13, PSČ: 602 00, Česká republika, identifikační číslo: 283 39 347, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62292 (dále jen „Správce“) a subjekty spolupracující se Správcem na provozování webových portálů floowie.com, digitania.cz, floowie.sk, floowie.cz, floowie.ru a digiport.cz, zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a dalšími právními předpisy.

Čl. I. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

1. Pro registraci subjektu na webových portálech je Správce oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu nebo osobní údaje poskytnuté či zadané subjektem při registraci (zejména adresné údaje). Přistupuje-li subjekt na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.)

2. Zpracování těchto osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné při plnění smlouvy na jejímž základě Správce poskytuje své služby na webových portálech, jejichž smluvní stranou je subjekt osobních údajů. V konkrétních případech může Správce zpracovávat osobní údaje nad rámec tohoto článku dle konkrétního účelu pro ochranu oprávněných zájmů Správce nebo třetích osob (např. zájem na bezpečném fungování služby) dle zákonných požadavků na zpracovávání osobních údajů.

3.

Jsou zpracovávány následující osobní údaje:

  • E-mailová adresa subjektu, která je zároveň jeho uživatelským jménem a slouží k přihlášení na webový portál a do mobilních aplikací.
  • Kontaktní a fakturační adresa.
  • IP adresa, která slouží zejména k určení polohy subjektu z důvodu určení místa příjemce služby v rámci zvláštního režimu správního místa (MOSS) k DPH.
  • Typ internetového prohlížeče, který slouží k typizaci poskytovaných služeb, zejména zobrazení jazykové části portálu, kterou má subjekt nastavenu v prohlížeči.
  • Provozní záznamy webového portálu
  • Cookies - soubory cookies jsou textové soubory používané internetových prohlížečem, které ukládají osobní údaje návštěvníků stránek. Soubory cookies se běžně používají na internetu a nepoškozují váš počítačový systém. Pokud nechcete přijímat soubory cookie, můžete svůj prohlížeč nakonfigurovat tak, aby je nepřijímal. Více informací naleznete v nápovědě prohlížeče.

4. Za marketingovými účely se zpracovávají:

a) Data nezbytná pro webovou analytiku

b) Data nezbytná pro reklamní účely - například retargeting, zasílání informací o nově vyšlých publikacích čtených subjektem, službách a jiných aktivitách, kontaktování zákazníka za účelem průzkumu trh, za účelem marketingových výzkumů a pro účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží

c) Informační systémy – zejména fakturační systémy a CRM

d) Servery a sítě

Čl. II. Způsob zpracování osobních údajů a doba zpracování osobních údajů

1. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů. Jakmile obdržíme vaše osobní údaje, aplikujeme přísné postupy a bezpečnostní prvky, abychom se pokusili zabránit neoprávněnému přístupu.

2. Osobní údaje subjektu se budou zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. V případě zpracovávání osobních údajů subjektu, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu. V případě zpracovávání osobních údajů subjektu, který má zakoupenu jakoukoli publikaci, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 20 let, nebo do odvolání takového souhlasu, tato doba představuje dobu, po kterou máme povinnost vám zakoupenou publikaci umožnit dostupnou.

Čl. III. Přenositelnost údajů

1. V souladu s Čl. 20 GDPR může subjekt přenést svůj e-mail, který představuje uživatelské jméno subjektu při přechodu na například webový portál digiport.cz a tím přenést i svůj účet. E-mail subjektu je zároveň přenášen při nákupu publikace vydavateli dané konkrétní publikace, a to z důvodu naplnění závazku zpřístupnění publikace subjektu ke čtení.

Čl. IV. Práva subjektu zpracování údajů:

Subjekt údajů vztahující se k výše uvedenému zpracovávání osobních údajů má tato práva:

1. Udělení souhlasu je dobrovolné. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat, a to pro kterýkoli z uvedených účelů zpracování. Odvolání souhlasu je možné provést písemně na adrese Floowie International s.r.o., se sídlem: Brno - Trnitá, Mlýnská 326/13, PSČ: 602 00, Česká republika nebo zasláním e-mailu na: info-cz@floowie.com.

2. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Rovněž máte právo na úpravu a doplnění svých údajů. Své osobní údaje máte pod kontrolou především prostřednictvím vašeho uživatelského účtu.

3. Dále máte právo získat od Správce osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste Správci poskytnul/poskytla. Správce Vám na základě Vaší žádosti poskytne údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na Vaši žádost poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

4. Veškeré údaje, které nám poskytnete, jsou obvykle ukládány, zpracovávány a uchovávány v zemi v rámci Evropské unie (EU). Přestože to není pro Správce běžnou praxí, mohou být osobní údaje předávány do zemí mimo EU. V takových případech Správce zajistí, že budou využity pouze takové země a externí zpracovatelé osobních údajů, kteří jsou v souladu s předpisy EU, za pomocí prostředků předepsaných EU – nařízení GDPR.

5. Pokud jsme vám přidělili (nebo jste si zvolil) heslo, které vám umožní přístup k určitým částem našich webových stránek, jste odpovědní za zachování důvěrnosti tohoto hesla. Heslo nikomu nesdělujte.

6. Pokud subjekt předal či předá Správci osobní údaje jiných fyzických osob, je subjekt povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě subjekt odpovídá Správci za způsobenou škodu.

7. Domníváte-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje Správce

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 24. 5. 2018, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.floowie.com.

V Brně dne 24.5.2018